GLOSSARY OF TIBET REPRESSION

Policy Terms

Social Management

Tibetan: spyi tshogs do dam སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ།

Chinese: shèhuì guǎnlǐ 社会管理

Social Rectification

Tibetan: spyi tshogs bcos skyongs སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོངས།

Chinese: shèhuì zhìlǐ 社会治理

 

Comprehensive Rectification (Chinese Equivalent: Comprehensive Management)

Tibetan: phyogs bsdus bcos skyong ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་།

Chinese: zònghé zhìlǐ 综合治理

 

Preventive Control

Tibetan: sngon ’gog tshod ’dzin སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན།

Chinese: shèhuì zhì’ān fángkòng 社会治安防控

 

Three-dimensional [Social Stability] Preventive Control System

Tibetan: langs gzugs can gyi sngon ’gog tshod ’dzin ma lag ལངས་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་མ་ལག

Chinese: lìtǐ huà shèhuì zhì’ān fáng kòng tǐxì 立体化社会治安防控体系

 

Long-term Stability

Tibetan: yun ring bde ’khod ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད།

Chinese: chángzhì jiǔ’ān 长治久安

Implementation Terms

No Cracks, No Shadows, No Gaps Left

Tibetan: srubs kha | grib cha | stong cha bcas ma lus pa སྲུབས་ཁ། གྲིབ་ཆ། སྟོང་ཆ་མ་ལུས་པ།

Chinese: meiyou fèngxì, meiyou mángdiǎn hé meiyou kòngbái dian 没有缝子,没有盲点和没有空白点

Eliminate Unseen Threats

Tibetan: mi mngon pa’i rkyen ngan med pa bzo ba མི་མངོན་པའི་རྐྱེན་ངན་མེད་པ་བཟོ་བ།

Chinese: xiāochú yǐnhuàn 消除隐患

This instruction refers to the belief among Chinese officials that even an apparently minor issue or complaint can trigger underlying disaffection among the general population and lead to serious protests against the state, especially in Tibet.

 

Nets in the Sky, Traps on the Ground

Tibetan: gnam rgya sa rnyi གནམ་རྒྱ་ས་རྙི།

Chinese: tiānluó dìwǎng 天罗地网

Copper Ramparts, Iron Walls

Tibetan: zangs gyang lcags rtsigs ཟངས་གྱང་ལྕགས་རྩིགས།

Chinese: tóngqiáng tiěbì 铜墙铁壁

 

Key Persons

Tibetan: gtso gnad mi sna གཙོ་གནད་མི་སྣ།

Chinese: zhòngdiǎn rényuán kòngzhì 重点人员

Management and Service of the Floating Population

Tibetan: phyogs mi’i zhabs zhu dang do dam ཕྱོགས་མིའི་ཞབས་ཞུ་དང་དོ་དམ།

Chinese: liúdòng rénkǒu fúwù guǎnlǐ 流动人口服务管理

The floating population management system monitor and in some cases provide services to people living in an area where they are not registered. In Tibet, many or most of the floating population are mainland Chinese who have moved into Tibetan areas, who may need assistance with access to medical care, schooling, and other services normally requiring hukou registration. Others are Tibetans living in a town or area in Tibet where they are not registered. Since they fall outside the oversight and control system in their registered home area, they are seen as a “special group” that needs additional monitoring and surveillance.

 

Every Village a Fortress, Everyone a Watchman

Tibetan: grong tsho tshang ma mkhar rdzong dang mi tshang ma so dmag གྲོང་ཚོ་ཚང་མ་མཁར་རྫོང་དང་མི་ཚང་མ་སོ་དམག

Chinese: cūn cūn chéng bǎolěi, rén rén zuò shǒuwàng 村村成堡垒,人人做守望

Fixing Root and Branch Together

Tibetan: rtsa lag mnyam bcos རྩ་ལག་མཉམ་བཅོས།

Chinese: biāoběn jiānzhì 标本兼治

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s